Intrebari si Raspunsuri

Q?

IMPORTANT: Termeni si Conditii

A.

 1. Furnizorul serviciilor psihologice: Bolocan Monica – Cabinet Individual Psihologie, avand sediul profesional situat in Bucuresti, Str. Mr. Avram Zenovie nr.8, etaj 1, ap. 3, sector 3, codul de inregistrare la Colegiul Psihologilor din Romania 10B2987, C.I.F. 30474545, cont bancar nr. RO11INGB0000999903549361, deschis la ING Bank, sucursala Bucuresti, reprezentat prin d-na Bolocan Monica, psiholog cu drept de libera practica, codul personal 11564,

si

 1. Beneficiarul serviciilor psihologice:

…………………………………………………………………………………………………………….. persoana fizica, avand domiciliu in ………………………………………………………………………………………………, date de identificare (BI / CI) seria ………………. Nr …………………………………., emis de …………………………………., data emiterii ………………………, data expirarii ………………, (dupa caz) reprezentant legal al minorului / minorei ……………………………………………. (nume, data nasterii, CNP),

In temeiul dispozitiilor Legii nr. 213/2004 si a Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004, aprobata prin H.G. nr. 788 / 2005, am convenit incheierea prezentului contract de prestari servicii psihologice, avand urmatoarele clauze:

Art. 1 Obiectul contractului (serviciile psihologice):

evaluarea psihologica clinica / neuropsihologica cognitiva, comportamentala si emotionala cu probele:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………
 2. ………………………………………………………………………………………..…………………………
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………
 4. …………………………………………………………………………………………………………………… 

la solictarea ..... / la cerere, in scopul ..............................................................

Art. 2 Durata si conditiile contractului:

Prezentul contract este incheiat pentru o perioada de ……………………… sau /si pentru un numar de …………… …………… sedinte psihologice a cate …………………… minute fiecare, totalizand …………..………….. minute.

Art.3 Pretul si modalitatile de plata:

Costul evaluarii este de ……………………………………………, totalizand ..………………………….. ron, platibil in …………………………………. transe, corespunzatoare celor …………………………….. sedinte, la data prestarii acestora.

Art. 4 Drepturile si obligatiile partilor

 1. Beneficiarul serviciilor psihologice are urmatoarele drepturi si obligatii:
 2. Sa fie informat cu privire la conditiile prestarii serviciilor psihologice ce formeaza obiectul prezentului contract
 3. Sa achite integral pretul serviciilor psihologice ce formeaza obiectul prezentului contract, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plata acceptata de catre furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de catre acesta prin prezentul contract;
 4. Sa respecte indicatiile furnizorului serviciului psihologic si sa aiba un comportament civilizat pe toata perioada prestarii serviciilor psihologice
 5. Sa-si asume in totalitate declaratia privind consimtamantul informat, potrivit art. 8 din prezentul contract
 6. Furnizorul serviciilor psihologice are urmatoarele drepturi si obligatii:
 7. Sa i se achite integral pretul serviciilor psihologice specificat in prezentul contract, prin modalitatea de plata precizata
 8. Sa intreprinda toate actiunile pe care le considera necesare in realizarea scopului prevazut in obiectul contractului
 9. Sa nu fie constrans in niciun fel cu privire la modalitatea exercitarii profesiei
 10. Sa respecte confidentialitatea prezentului contract, precum si secretul profesional, potrivit art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213 / 2004, aprobate prin H.G. nr. 788 / 2005.
 11. Sa elibereze beneficiarului, in cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor psihologice, fara a afecta calitatea acestora

Art.5 Incetarea si modificarea contractului:

Prezentul contract poate inceta in cazul in care una dintre partile contractante nu isi respecta obligatiile stipulate, fara a afecta insa sumele deja scadente la data incetarii contractului. Prezentul contract poate fi reziliat unilateral de catre oricare dintre partile contractante cu obligatia notificarii prealabile a intentiei de reziliere cu cel putin 2 zile inainte de data rezilierii propriu-zise.

Contractul se considera reziliat de drept in cazul in care psihologul cu drept de libera practica este suspendat sau i se retrage atestatul de libera practica.

Art. 6 Dispozitii finale

Orice litigiu decurgand din executarea prezentului contract va fi solutionat pe cale amiabila, iar in caz contrar va fi adus la cunostinta Comitetului Director al Colegiului Psihologilor din Romania pentru mediere. In cazul in care in urma medierii litigiul nu a fost solutionat, partile se pot adresa instantelor competente.

Partile convin ca prezentul contract sa constituie titlu executoriu cu privire la drepturile si obligatiile asumate.

Art.7 Clauze suplimentare

Rezultatul serviciilor psihologice prestate in baza prezentului Contract se va concretiza sub forma unui Raport de Evaluare Psihologica (in care vor fi descrise rezultatele obtinute in urma aplicarii probelor mentionate la Art.1 din prezentul Contract si interpretarea acestor rezultate), in functie de Obiectul Contractului si tipul solicitarii.

Raportul psihologic este valabil intre 1 si 3 luni de la data evaluarii (in functie de instrumentele psihometrice aplicate) si poate fi utilizat numai in scopul solicitat (exemplu: diagnostic medical si/sau consiliere psihologica sau psihoeducationala). Raportul reflectă starea psihologică a persoanei evaluate la momentul evaluării. Validitatea unor rezultate este dependenta de acuratetea si gradul de obiectivitate al informatiilor oferite de apartinatori prin interviu, chestionare completate de catre acestia (raspunsuri complete / sincere la interviu sau chestionare), sau obtinute din surse externe, precum documente medicale sau scolare.

Art. 8 Consimtamantul Informat:

Subsemnatul/a ....................................................... , declar pe propria raspundere ca am luat la cunostinta de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidentalitatii serviciilor psihologice, precum si de dreptul de a ma retrage oricand de la participarea la desfasurarea serviciilor psihologice.

De asemenea, declar ca sunt de acord ca rezultatul evaluarii psihologice (Raportul de Evaluare Psihologica) care face obiectul prezentului Contract sa fie adus la cunostinta ……………………………………………………………………………………………………………...

Q?

Ce este consimtamantul informat?

A.

Parintele sau tutorele legal al minorului pentru care se solicita servicii psihologice trebuie sa ofere o declaratie pe propria raspundere ca a luat la cunostinta de scopurile, durata, procedurile utilizate, riscurile, beneficiile, limitele confidentalitatii serviciilor psihologice, precum si de dreptul de a se retrage oricand de la participarea la desfasurarea serviciilor psihologice. De asemenea, trebuie sa declare ca a luat la cunostinta de faptul ca rezultatul evaluarii nu poate fi utilizat decat in scopul agreat si nu poate fi utilizat in alt scop fara informarea si consimtamantul scris al emitentului.

In cazul in care rezultatul serviciilor psihologice trebuie adus la cunostinta unei terte parti (ex: medici, cadre didactice) direct de catre psiholog, parintele sau tutorele legal trebuie sa solicite expres acest lucru si sa isi dea acordul scris, cu nominalizarea tertei parti (nume persoana, calitate, institutie si scopul exclusiv al utilizarii Raportului).

Q?

Care sunt drepturile si obligatiile partilor (beneficiarul si furnizorul de servicii psihologice)?

A.

Beneficiarul serviciilor psihologice are urmatoarele drepturi si obligatii:

 1. Sa fie informat cu privire la conditiile prestarii serviciilor psihologice
 2. Sa achite integral pretul serviciilor psihologice agreate cu furnizorul acestora, indiferent de rezultatul acestora, prin orice modalitate de plata acceptata de catre furnizorul serviciului psihologic, la termenul precizat de catre acesta
 3. Sa respecte indicatiile furnizorului serviciului psihologic si sa aiba un comportament civilizat pe toata perioada prestarii serviciilor psihologice
 4. Sa-si asume in totalitate declaratia privind consimtamantul informat

Furnizorul serviciilor psihologice are urmatoarele drepturi si obligatii:

 1. Sa i se achite integral pretul serviciilor psihologice agreat cu beneficiarul acestora
 2. Sa intreprinda toate actiunile pe care le considera necesare in realizarea scopului stabilit cu beneficiarul
 3. Sa nu fie constrans in niciun fel cu privire la modalitatea exercitarii profesiei
 4. Sa respecte confidentialitatea actului psihologic si al rezultatului acesuia precum si secretul profesional, potrivit art. 46-48 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 213 / 2004, aprobate prin H.G. nr. 788 / 2005.
 5. Sa elibereze beneficiarului, in cel mai scurt timp posibil, rezultatul serviciilor psihologice, fara a afecta calitatea acestora

Q?

Ce trebuie sa contina un Raport de evaluare psihologica?

A.

Raportul de evaluare trebuie sa mentioneze care este scopul solicitarii, cine face solictarea, probele utilizate si rezultatele cantitative sau calitative ale acestora, interpretarea rezultatelor, concluzii si recomandari. De asemenea, Raportul trebuie sa mentioneze numarul de sedinte care au fost necesare precum si daca evaluarea s-a facut sau nu in prezenta unuia sau ambilor parinti / tutori legali, dar si scopul exclusiv sau limitele utilizarii raportului. In functie de scopul evaluarii si de tipul probelor utilizate, Raportul are o valabilitate limitata (intre 30 si 60 de zile).

Orice Raport de evaluare psihologica trebuie sa poarte obligatoriu datele de identificare ale Cabinetului Autorizat (nume, cod de inregistrare, cod fiscal), parafa profesionala a psihologului emitent si semnatura acestuia (acelasi psiholog care a facut evaluarea si care detine licente nominale pentru testele utilizate) precum si timbrul profesional care atesta legalitatea si valabilitatea acelui Raport (postat pe prima pagina, dreapta-sus si marcat cu stampila cabinetului de psihologie). In cazul in care psihologul emitent are grad profesional "in supervizare", este obligatoriu ca Raportul de evaluare sa fie parafat si semnat si de psihologul supervizor.

Q?

Cine poate oferi servicii de psihologie pentru minori?

A.

Sunt necesare cateva conditii pentru ca un psiholog sa aiba dreptul legal de a oferi servicii de psihologie pentru copii:

 • Sa fie acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania si sa aiba atestat de libera practica valabil (poti verifica aceste indeplinirea acestor conditii in Registrul Unic al Psihologilor de pe copsi.ro)
 • Sa fi urmat cursuri de formare profesionala in metode de evaluare, consiliere, interventie sau psihoterapie specifice pentru copii si familie
 • Sa detina licente de utilizare a probelor de evaluare psihologica adresate copiilor (chestionare, teste, etc).

Mai este important de stiut ca intr-o evaluare psihologica este obligatoriu sa fie folosite minim doua probe (teste psihologice valide, recunoscute). In cazul probelor standardizate, este obligatoriu ca psihologul sa detina licente de utilizare de la un furnizor acreditat. Corectitudinea unei evaluari depinde de validitatea si credibilitatea instrumentelor folosite. Interpretarea rezultatelor este relevanta numai pentru scopul solicitat si nu poate fi generalizata pentru alte scopuri sau situatii.

Q?

Ce este neuropsihologia pediatrica si cand este necesara?

A.

Neuropsihologia clinica se ocupa cu intelegerea relatiei creier – comportament. Spre exemplu, cum poate o problema de sanatate a creierului sa afecteze abilitatea de concentrare a atentiei, memoria sau capacitatea de a rationa si de a rezolva probleme. Investigatiile medicale (ex: EEG, CT, RMN) arata anomaliile organice (de structura) sau de functionare electrica, dar nu spun foarte mult despre cat de mult afecteaza aceste anomalii comportamentul si functionarea adaptativa (abilitatile de invatare si de viata, de zi cu zi) ale persoanei investigate. Atunci cand abilitatile cognitive sunt afectate, intelegerea corecta a modului de functionare a creierului ajuta la stabilirea planurilor de interventie pentru reabilitare.

Care este diferenta intre evaluarea psihologica clinica si evaluarea neuropsihologica?

Evaluarea psihologica clinica adreseaza in special starea afectiv emotionala si comportamentul si este utila pentru stabilirea intrunirii criteriilor clinice si evaluarii gradului de severitate al unei eventuale tulburari psihiatrice.

Evaluarea neuropsihologica “scaneaza” cele mai cunoscute functii cognitive (ex: atentie, memorie, functii senzoriomotorii, limbaj etc) asociate unor arii corticale specifice (ariile Brodmann) pentru a stabili gradul de afectare functionala cerebrala. Acest tip de evaluare este mult mai complexa si include si evaluarea psihologica clinica a comportamentului si starii afectiv-emotionale.

Ce este un neuropsiholog pediatric?

Neuropsihologul este un psiholog clinician acreditat care are formare profesionala in neuropsihologie. Cu ajutorul unor teste specifice, neuropsihologul evalueaza functiile cognitive importante cunoscute a fi asociate anumitor zone ale creierului (cortexului) pentru a depista tipul si gradul de severitate al anomaliilor de functionare sau existenta unor tipare de functionare cognitiva atipice.

Neuropsihologul pediatru este specializat si in psihologia dezvoltarii copilului si are o intelegere profunda a modului in care se dezvolta creierul uman pe fiecare etapa de varsta, de la nastere si pana la maturizarea complete a creierului. De asemenea, sunt necesare cunostinte complexe de psihologie clinica pentru a avea o intelegere completa asupra patologiei comportamentului uman. Toate aceste cunostinte ajuta la intelegerea impactului psihologic pe care il pot avea diverse afectiuni neurologice, atat organice cat si functionale, ca de exemplu afectiuni neurologice si traumatisme cranio-cerebrale, tulburari de neurodezvoltare si alte afectiuni medicale cu influenta asupra functionarii creierului.

Cum poate ajuta neuropsihologul?

Neuropsihologul pediatru ajuta medicii (neurologi, psihiatri, neurochirurgi, etc), parintii si cadrele didactice sa inteleaga:

 • Care este relatia dintre problemele medicale ale creierului si problemele afective, de comportament sau de invatare ale copilului
 • Care este profilul neuropsihologic al copilului (puncte tari si puncte slabe), si ce plan de interventie i se potriveste cel mai bine
 • Cum poate fi ajutat copilul sa isi imbunatateasca performanta scolara si abilitatile sale adaptative
 • Care sunt tulburarile psihiatrice asociate problemelor neurologice si cum pot fi acestea gestionate
 • Cum evolueaza functionarea cognitiva si starea psihica a copilului aflat sub tratament medical sau dupa o interventie neurochirurgicala si ce ajustari sunt necesare

In ce situatii este necesar sa apelati la un neuropsiholog pediatru?

Exista o multitudine de situatii care impun o evaluare neuropsihologica, printre care:

 • afectiuni neurologice (ex: spina bifida, hidrocefalie, crize epileptice sau epilepsie, paralizie cerebrala, neurofibromatoza, tumori cerebrale etc)
 • afectarea creierului ca urmare a unui traumatism cranio-cerebral, accident vascular, lipsa oxigenului, infectii etc
 • alte probleme medicale precum prematuritatea, diabetul, afectiuni cronice respiratorii sau cardiovasculare, anumite boli genetice, afectiuni oncologice etc
 • expunerea la substante nocive, droguri, alcool, gaze (ex: monixid de carbon) etc
 • problema de neurodezvoltare (ex: intarzierea in atingerea reperelor critice in dezvoltare intre 0 si 7 ani)
 • suspiciunea unor tulburari de neurodezvoltare: ADHD, tulburari de spectru autist, tulburari de limbaj si comunicare, tulburari specifice de invatare (dislexie, disgrafie, discalculie), deficit intelectual (retard), etc
 • orice modificare brusca in personalitatea, comportamentul, starea afectiva, performanta sportiva sau scolara a copilului etc

Astfel, neuropsihologul ajuta la intelegerea corecta a starii de sanatate mentala a copilului si construirea planurilor de tratament prin:

 • Input in diagnosticul neurologic sau psihiatric
 • Urmarirea evolutiei copilului inainte, in timpul si dupa tratament medical sau interventie chirurgicala (mai ales daca acestea impun anestezie generala)
 • Construirea planurilor de interventie pentru reabilitare cognitiva

Publicat de: Regina Maria, reteaua privata de sanatate

Q?

Cum alegi un psiholog pentru copilul tau?

A.

Alegerea unui specialist pentru copilul tau este o sarcina dificila mai ales cand vorbim despre ceva atat de sensibil cum este sufletul. Intrucat copiii, mai ales cei mici, nu au inca puterea de a discerne si de a analiza critic, este extrem de important sa stii pe mana cui dai sufletul copilului tau si responsabilitatea alegerii corecte sta pe umerii tai. In alegerea unui psiholog, conteaza nu numai “chimia” dintre copil si specialist cat mai ales formarea profesionala si competentele pe care le detine psihologul. In plus fata de a sti cum sa ajunga la sufletul copilului, psihologul trebuie sa fie pregatit profesional pentru a identifica sursa problemei micutului tau si a interveni corect pentru remedierea acesteia.

Ce trebuie sa verifici atunci cand cauti un psiholog pentru copii?

Sunt necesare cateva conditii pentru ca un psiholog sa aiba dreptul legal de a oferi servicii de psihologie pentru copii:

 • Sa fie acreditat de Colegiul Psihologilor din Romania si sa aiba atestat de libera practica valabil (poti verifica aceste indeplinirea acestor conditii in Registrul Unic al Psihologilor de pe copsi.ro)
 • Sa fi urmat cursuri de formare profesionala in metode de evaluare, consiliere, interventie sau psihoterapie specifice pentru copii si familie
 • Sa detina licente de utilizare a probelor de evaluare psihologica adresate copiilor (chestionare, teste, etc).

In plus, inainte de a incepe colaborarea cu un psiholog, este obligatoriu sa primesti de la acesta informatii concrete despre instrumentele utilizate in evaluare si despre obiectivele si metodele folosite in consiliere sau terapie. Mai exact, trebuie sa iti fie foarte clar cu ce anume va fi copilul tau evaluat (instrumentele), ce anume se doreste a fi imbunatatit prin terapie (obiectivele), cum anume (metoda) si cat va dura (aproximativ).

Mai este important de stiut ca intr-o evaluare psihologica este obligatoriu sa fie folosite minim doua probe (teste) pentru care psihologul detine licente de utilizare de la un furnizor acreditat din Romania. Corectitudinea unei evaluari depinde de validitatea si credibilitatea instrumentelor folosite.

In toate cazurile, este bine sa te informezi si sa verifici daca metoda de evaluare, consiliere sau psihoterapie practicata de un psiholog este fundamentata stiintific si se adreseaza nivelului de varsta si problemei specifice a copilului tau. Aceasta presupune ca exista studii care atesta eficacitatea metodei respective intr-o anumita problematica din categoria de varsta respectiva iar testele utilizate in evaluare sunt adaptate cultural si etalonate pe populatia Romaniei. Din fericire, internetul este plin de informatii utile in acest sens, in special daca utilizezi in cautare o limba de circulatie internationala.

Cate feluri de psihologi pentru copii exista?

Psihologii specializati sa lucreze cu copiii pot fi:

 • psihologi clinicieni, axati pe problemele de sanatate mintala
 • psihologi educationali si scolari, dedicati problematicilor legate de scoala si invatare
 • logopezi si psihopedagogi, care lucreaza cu copii cu cerinte educationale speciale
 • consilieri si psihoterapeuti, formati intr-o metoda terapeutica adresata copiilor si familiei.

Poti afla care sunt competentele si cerintele de calificare corespunzatoare fiecarei specializari in psihologie in Standardele de Calitate ale profesiei de psiholog publicate pe site-ul Colegiului Psihologilor din Romania (www.copsi.ro).

Q?

Cand este nevoie sa apelezi la un psiholog pentru copii?

A.

Nu trebuie neaparat sa ajungi sa ai o “problema serioasa” pentru a apela la un psiholog. Este bine stiut ca este mai usor si mult mai ieftin sa previi decat decat sa repari. Cele mai frecvente motive pentru care parintii apeleaza la un psiholog pentru copii sunt:

 • Intarzieri in dezvoltare in primii ani de viata (ex: mers, vorbit, socializare etc)
 • Sfaturi de educare si disciplinare a copiilor (parenting)
 • Probleme emotionale si de comportament
 • Dificultati de scris, citit sau calcul matematic, probleme de concentrare a atentiei si de invatare
 • Dificultati de socializare, de adaptare scolara sau de relationare in familie
 • Evaluarea inteligentei si descoperirea aptitudinilor
 • Alegerea traseului educational si a profesiei

Primul pas pe care trebuie sa il parcurgi este de a avea o evaluare psihologica si o analiza pertinenta a contextului de viata (scolar si familial) al copilului. Abia dupa identificarea corecta a tipului problemei si a cauzelor acesteia, se poate stabili ce tip de psihoterapie sau de interventie este necesara pentru copilul tau sau pentru intreaga familie. Atunci cand vorbim de emotii si comportamente problematice, de multe ori aparentele inseala si de aceea este nevoie de o masura cat mai obiectiva a situatiei.

Q?

Psiholog, psihiatru, psihoterapeut. Care este diferenta?

A.

Psihologul este absolvent al Facultatii de Psihologie, iar psihiatrul este absolvent al Facultatii de Medicina Generala, cu rezidentiat in Psihiatrie. In timp ce psihiatrul este specializat in patologia psihicului uman si tratamentul medicamentos al tulburarilor psihice, psihologul detine competentele pentru a face evaluare (testare) psihologica, consiliere psihologica si diferite interventii atat cu scop preventiv cat si terapeutic pentru orice categorie de problematici ale psihicului si comportamentului uman.

Psihoterapeutul este o persoana calificata in utilizarea unei anumite metode de psihoterapie avizata de Colegiul Psihologilor din Romania si poate fi atat absolvent de Psihologie, cat si absolvent al unei facultati inrudite acesteia (Medicina –Psihiatrie, Teologie, Pedagogie, Filosofie, Asistenta Sociala) cu conditia completarii studiilor superioare cu o formare specifica in metoda psihoterapeutica aleasa. Cu alte cuvinte, orice psiholog poate fi si psihoterapeut, dar un psihoterapeut nu este obligatoriu sa fie psiholog, ci poate avea studii superioare intr-o profesie inrudita Psihologiei, completate cu o specializare in psihoterapie. Este bine de stiut ca un psihoterapeut poate oferi servicii de psihoterapie numai in metoda in care s-a format si s-a acreditat si nu in orice metoda.

Atat psihologul cat si psihoterapeutul trebuie sa fie acreditati de Colegiul Psihologilor din Romania prin eliberarea atestatului de libera practica in specializarea in care s-au format. Poti verifica daca un psiholog sau psihoterapeut este acreditat, precum si in ce specializare sau metoda terapeutica detine competente, in Registrul Unic al Psihologilor din Romania publicat pe www.copsi.ro.

Q?

Care este varsta critica pentru evaluarea psihologica a copiilor?

A.

Copilul tau are 2 ani si inca nu vorbeste sau spune doar cuvinte izolate? Ai observat, atunci cand il duci in parc, ca nu se joaca si nu alearga la fel de bine ca alti copii de varsta similara? Face frecvent crize de afect si nu te asculta atunci cand ii spun ca “nu este voie”? Acestea sunt doar cateva exemple de comportamente care ar trebui sa trezeasca ingrijorarea parintilor. In toate tarile cu traditie in monitorizarea dezvoltarii copilului, varsta de 2 ani este un moment critic pentru evaluarea dezvoltarii psihomotorii in vederea identificarii timpurii a intarzierilor in dezvoltare.

Copilul ajuns la varsta de 2 ani trece printr-o etapa critica de dezvoltare. Atat din punct de vedere cognitiv, cat si din perspectiva abilitatilor emotionale si sociale, au loc transformari extrem de importante care stau la baza dezvoltarii psihomotorii ulterioare:

 • Incepe formarea conceptului de sine si a identitatii personale: copilul se recunoaste in oglinda si in fotografii, vorbeste despre sine la persoana intai (eu), foloseste pronumele personale (al meu, al tau) si incepe sa realizeze ca poate lua decizii si poate actiona avand un efect asupra lumii inconjuratoare (relatia cauza-efect). Incepe, astfel, formarea auto-controlului, o abilitate critica in dezvoltarea capacitatii sale de adaptare. Acest proces de individualizare este adesea dificil, si, pentru o perioada, putem asista la accentuarea comportamentelor opozitioniste ale copilului.
 • Jocul copilului nu mai este doar explorator ci capata sens si mai ales continut simbolic. Astfel, copilul incepe sa se joace “de-a …”, pretinzand ca obiectele sau jucariile folosite sunt altceva, atribuind insusiri imaginare jucariilor sau prefacandu-se (ex: se preface ca da de mancare papusii). In plus, copilul devine din ce in ce mai interesat de interactiunea cu alti copii, facandu-i placere sa se joace alaturi de acestia si sa ii imite.
 • Copilul incepe sa capete autonomie personala: alearga bine, isi foloseste bine manutele pentru diverse activitati si isi anunta din timp nevoile fiziologice. Aceasta independenta il bucura si il face sa fie mai activ.
 • Capacitatea de concentrare a atentiei se imbunatateste, astfel ca micutul incepe sa aiba rabdare sa asculte poezii sau povestioare scurte in timp ce i se arata poze pe pagina. Copilul este interesat sa se uite pe carti cu poze multe si frumos colorate si sa i se explice ce vede, fiind capabil sa recunoasca si sa denumeasca un numar mare de imagini familiare.

Q?

Cum se desfasoara o evaluare neuropsihologica?

A.

Evaluarea neuropsihologica este un tip special de evaluare necesara in situatii specifice (pentru mai multe informatii, cititi articolul Neuropsihologia pediatrica – ce este si cand este necesara”). Evaluarea neuropsihologica a unui copil se face atat la solicitarea directa a parintilor cat si la recomandarea unui medic, si presupune trei etape importante:

 1. culegerea informatiilor (interviul de anamneza cu parintii)

In procesul de evaluare se folosesc informatii utile din surse multiple si contexte diverse (obtinute prin intermediul si cu acordul parintilor):

 • intervievarea parintilor
 • analiza unor materiale personale ale copilului (desene, picturi, modelaje, caietul de teme si alte documente scolare etc) sau a fotografiilor si materialelor video cu momente importante din viata copilului, daca sunt disponibile
 • solicitarea de informatii de la alte persoane relevante (ex: cadre didactice, alte persoane de ingrijire) prin intermediul unor chestionare standardizate

De asemenea, parintii pot fi solicitati sa completeze formulare standardizate de evaluare (a dezvoltarii psihomotorii, a comportamentului si starii emotionale, a abilitatilor adaptative ale copilului).

Toate aceste informatii sunt extrem de utile in formularea corecta a concluziilor evaluarii si a recomandarilor de interventie.

 1. evaluarea directa a copilului de catre neuropsiholog atat prin observatie directa cat si prin aplicarea unor teste specifice. Testele vor fi selectate in functie de ipotezele psihodiagnostice rezultate din interviul de anamneza, dar si de cerintele specifice ale medicului care a solicitat acest tip de evaluare, in functie de problema specifica a copilului.

Neuropsihologul va adresa anumite intrebari copilului si ii va cere acestuia sa execute anumite cerinte, sub forma de joc. Testele de evaluare sunt foarte atractive si includ materiale care trezesc interesul copiilor. In general, copiii se simt bine si indeplinesc cu placere cerintele psihologului, neavand senzatia ca sunt testati. Chiar si copiii care au dificultati de limbaj pot comunica cu usurinta intrucat foarte multe teste psihologice sunt non-verbale (folosesc imagini sau obiecte).

 1. analiza datelor, construirea profilului neuropsihologic al copilului, formularea concluziilor si emiterea raportului de evaluare neuropsihologica.

Cat dureaza evaluarea neuropsihologica a unui copil?

In plus fata de anamneza (interviul cu parintii), evaluarea directa a copilului presupune un numar de 2 pana la 5 sedinte de evaluare, in functie de: varsta copilului, natura solicitarii si de complexitatea diagnosticului. De obicei, nu este recomandat ca parintii sa asiste la protocolul de evaluare intrucat pot afecta starea psihica si performanta copilului prin prezenta lor sau reactiile pe care le pot avea la raspunsurile copilului. In anumite situatii, numai la recomandarea neuropsihologului, prezenta parintilor este totusi benefica pentru copil.

Ce anume se evaluaza?

Instrumentele de evaluare neuropsihologica (teste, chestionare, scale etc) sunt concepute de specialisti de renume, au recunoastere internationala si au la baza numeroase cercetari si studii clinice pentru validare, masurand urmatoarele tipuri de abilitati:

 • Inteligenta (verbala, non-verbala si totala)
 • Rationamentul si rezolvarea de probleme
 • Atentia si memoria
 • Functionarea executiva (inhibitia si autocontrolul, planificarea si organizarea)
 • Viteza de procesare mentala
 • Limbajul (receptiv si expresiv, verbal si non-verbal)
 • Abilitatile academice (scris, citit, calcul si rationament matematic)
 • Perceptia vizuala si auditiva
 • Abilitatile senzoriomotorii (controlul asupra miscarilor mainilor si coordonarea ochi-mana)
 • Procesarea si integrarea senzoriala
 • Starea afectiva (depresie, anxietate etc)
 • Comportamentul (agresivitate, impulsivitate, hiperactivitate etc)
 • Abilitatile sociale si emotionale
 • Functionarea adaptativa

Posibilitatea de a evalua toate aceste abilitati depinde atat de varsta cat si gradul de cooperare al copilului, astfel ca, in cazul copiilor foarte mici sau non-verbali, evaluarea neuropsihologica este limitata la comportamentele si reactiile observate atat direct de catre psiholog, cat si de catre parinti (in baza unor chestionare standardizate).

Publicat de: Regina Maria, reteaua privata de sanatate

Q?

Ce trebuie sa stii inainte sa vii cu copilul la psiholog?

A.

Este important sa stiti ca numai parintii sau tutorii legali ai copilului minor pot solicita o evaluare psihologica. In cazul absentei lor, este nevoie de acordul scris al acestora si imputernicirea persoanei insotitoare. Adolescentii incepand cu 16 ani pot veni neinsotiti, dar au nevoie de acordul scris al cel putin unuia dintre parinti pentru solicitarea serviciilor de psihologie.

Rezultatele evaluarilor psihologice sunt confidentiale si vor fi puse la dispozitia unei terte parti  numai la solicitarea sau cu acordul scris al parintilor.

Despre legislatia care reglementeaza profesia de psiholog cititi mai multe pe www.copsi.ro

error: Continutul este protejat la copiere !!! Toate drepturile rezervate - psiholog Monica Bolocan.